• ALV BESLUIT

  • HIER VINDT U DE BELANGRIJKSTE BESLUITEN VAN DE ALV VAN 9 DECEMBER 2019
  • 1 Minuut stilte i.v.m. overlijden lid George Stoop
  • Verkiezing en herbenoemingen bestuur (unaniem) voor periode van 2 jaar
  • Yannes Koning – voorzitter
  • Derk-Jan van den Berg – penningmeester 
  • Liesbeth Kastelein – bestuurslid communicatie & activiteiten 
  • Gerrit Groenewegen – bestuurslid onderhoud en velden 
  • Jochem van den Ham – bestuurslid exploitatie-gebouwen 
  • Verkiesbaar: Jacob Schorer – secretaris 
  • Adriaan van den Broek – bestuurslid jeugd 
  • Tjeerd Kooij – bestuurslid senioren
  • Fred Roos bestuurslid sponsoring zit nog een lopende zittingsperiode. 
  • Presentatie financieel verslag en begroting 2020
  • Kascommissie
   - decharge voor de penningmeester Derk Jan vd Berg
   - Benoeming nieuwe kascommissie - Jeroen (vd SPAR), Joris van zaterdag 2 en Jens Duyts
  • ALV stemt unaniem in met meerjarenplan sc Muiderberg:
  1. geleidelijke contributieverhoging 2020 - 2022
  2. investering van 15.000,- in kantine en terras
  3. inzet vernieuwing en indeling velden en accommodatie in gesprekken met de gemeente (verhuurder velden)
  4. nieuw vrijwilligersbeleid (*)
   
  (*) Zie tekst uit Meerjarenplan waarom we dit in stemming hebben gebracht!
   
 • SAMENVATTING VAN HET MEERJAREN PLAN

 •  ‘Samen, Sportief en Sociaal’

 • Wat zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren? 

  • de vrijwillige inzet van leden verhogen t.b.v. de organisatie en het versterken van het ‘samen’ gevoel. 
  • stabilisatie in ons ledenaantal (met een groei in jeugdleden en een krimp in senioren) 
  • De ledenaantallen per leeftijdscategorie ‘gezond’ houden om daarmee continuïteit binnen de jeugdkolom te houden 
  • De kwaliteit van de faciliteiten op peil houden 
  • De kwaliteit en aantrekkingskracht van onze accommodatie verbeteren 
  • Aantrekkelijke activiteiten organiseren of faciliteren 
  • De kwaliteit van het voetbalaanbod op peil houden (trainingen en wedstrijden)
  • De sociale acceptatie vergroten door invoering en naleving spelregels/omgangsvormen door leden en bezoekers
 • Belangrijkste consequenties:

  1. Keuze om in te zetten op 1 volwaardig kunstgrasveld en 1 natuurgrasveld (d.m.v. huur via de gemeente)
  2. Huidige KG veld alleen blijven huren indien dit financieel haalbaar is
  3. In 2020 een investering doen van € 15.000,- uit het eigen vermogen t.b.v. kantine/accommodatie
  4. De inzet van vrijwilligers verbeteren door beter inzicht in taken en coördinatie vanuit het bestuur
  5. Verhoging van individuele contributie indien minimale vrijwilligersinzet uitblijft.